De Catfish Wicked Streetfishing 7.0

WICKED VERPLICHT NL

WICKED REQUIRED EN

WICKED WYMAGANE PL

UNBEDINGT ERFORDERLICH DEFOTO'S

NEDERLANDS

1. FOTO OP HET MEETLINT:

 • Vangsten groter dan 40cm worden onthaakt, gemeten en gefotografeerd op een échte onthaakmat (dus geen handdoek, groter meetlint of iets dergelijks);
 • De vangst ligt met zijn kop bij de 0 en tegen de rand;
 • De linkerkant van de vis wordt gefotografeerd;
 • Maak de foto ruim, zodat het begin en eind goed te zien is;
 • De tagkaart ligt bij de vis op het meetlint, teamnummer en naam visser zijn te lezen.

 1. FOTO IN DE HAND VAN DE VISSER:
 • Draag het polsbandje aan de rechterhand;
 • Til de vis met de kop in de rechterhand, zodat de linkerzijde van de vis wordt gefotografeerd;
 • Ondersteun de vis met de linkerhand, waar nodig;
 • Zorg dat de visser en de vis zichtbaar zijn op de foto;
 • Maak géén selfie! Jij maakt foto’s van je maat, en andersom. Gespiegelde foto’s worden niet geaccepteerd.

FOTO’S INSTUREN:

 • Na meting en foto’s maken, de vangst direct melden via WhatsApp +31 (0) 6 46881180 of via Mail: decatfish@gmail.com
 • Bij melding de lengte van de vis doorgeven in cm.

 

NA MELDING ONTVANG JE EEN BEVESTIGING OF DE VIS WEL/NIET GOEDGEKEURD IS.

(EVENTUEEL AFGEKEURDE VISSEN NIET VERMELDEN OP DE SCOREKAART).

ENGLISH

 

1. PHOTO ON THE MEASURING TAPE:

 • Catches larger than 40cm are unhooked, measured and photographed on a real unhooking mat (so no towel, larger measuring tape or the like);
 • The catch lies wit hits head at 0 and against the raised edge;
 • The left side of the fish is photographed;
 • Make the photo wide, so that the beginning and end are clearly vissible;
 • The tag card is next tot he fish on the measuring tape, team number and fisherman’s name are easy to read.

 1. PHOTO IN THE FISHERMAN’S HAND:
 • Wear the wristband on the right hand;
 • Lift the fish with the head in the right hand, so that the left side of the fish is photographed;
 • Support the fish with the left hand, where necessary;
 • Make sure the fisherman and the fish are visible in the photo;
 • Don’t take a selfie! You take pictures of your fishing buddy and vice versa. Mirrored photos are not accepted.

SUBMIT PHOTOS:

 • After measuring and taking photos, report the catch immediately via WhatsApp +31 (0) 6 46881180 or Email: decatfish@gmail.com
 • When reporting, please indicate the length of the fish in cm.

 

AFTER NOTIFICATION YOU WILL RECEIVE CONFIRMATION WHETHER THE FISH HAS BEEN APPROVED OR NOT.

(DO NOT MENTION ANY REJECTED FISH ON THE SCORE CARD).


POLSKI

 1. ZDJĘCIE NA MIARZE:
 • Ryby większe niż 40 cm należy odhaczać, mierzyć i fotografować na macie przeznaczonej do odhaczania ryb (więc ręcznik, większe miary lub inne rzeczy, które nie są do tego przeznaczone, nie są akceptowane);
 • Złowiona ryba musi mieć głowę skierowaną do 0 i pyskiem dotykać krawędzi kątownika;
 • Należy fotografować lewą stronę ryby;
 • Zrób zdjęcie szeroko, tak aby początek i koniec ryby były wyraźnie widoczny;
 • Kartę z przywieszką umieszcza się na miarze, obok ryby, tak aby można było odczytać numer drużyny i nazwisko wędkarza.

 

 1. ZDJĘCIE W RĘKACH WĘDKARZA:
 • Noś opaskę na prawej ręce;
 • Podnieś rybę trzymając głowę w prawej ręce, tak aby sfotografować lewą stronę ryby;
 • Jeśli to konieczne, podeprzyj rybę lewą ręką;
 • Upewnij się, że na zdjęciu widoczny, jest wędkarz wraz z całą rybą;
 • Nie rób sobie selfie! Zrób zdjęcie swojemu koledze z teamu i odwrotnie. Zdjęcia lustrzane nie są akceptowane.

 

PRZEŚLIJ ZDJĘCIA:

Po dokonaniu pomiaru i zrobieniu zdjęć, natychmiast zgłoś połów za pośrednictwem WhatsApp +31 (0) 6 46881180 lub pocztą: decatfish@gmail.com


Po powiadomieniu otrzymasz potwierdzenie, czy ryba została zatwierdzona.
(Nie wspominaj o żadnych odrzuconych rybach na karcie wyników).

 

DEUTSCH

 1. FOTO AUF DEM MASSBAND:
 • Fänge über 40 cm werden ausgehakt, gemessen und fotografiert auf einer echten Matte(bitte kein Handtuch). Messen mit einem Massband oder ähnlichem.
 • Der Fang liegt mit seinem Kopf bei Null am Rand des Massbandes.
 • Die linke Seite vom Fisch wird fotografiert.
 • Machen Sie das Foto so gross, dass  Anfang und Ende gut zusehen ist.
 • Die Tageskarte liegt bei dem Fisch auf dem Massband. Der Name des Anglers und die Teamnummer müssen gut lesbar sein.

 1. FOTO IN DER HAND DES ANGLERS:
 • Tragen Sie das Armband an der rechten Hand.
 • Nehmen Sie den Fisch in ihre rechte Hand, sodass die linke Seite des Fischs fotografiert werden kann.
 • Unterstütze den Fisch, wenn erforderlich, mit der linken Hand.
 • Sorgen Sie dafür das der Angler und der Fisch auf dem Foto gut sichtbar ist.
 • Machen Sie kein Selfie. Machen Sie Fotos von ihrem Partner und anders herun. Gespiegelte Fotos werden nicht akzeptiert.

 

FOTOS ÜBERMITTELN:

Nach dem messen und fotografieren bitte den Fang direkt melden via WhatsApp +31(0)646881180 oder mit Email:decatfish@gmail.com.

Bei jeder Meldung auch die Länge des Fischs in cm durchgeben.

 

Nach jeder Meldung erhalten Sie eine Bestätigung ob der Fisch anerkannt wird oder nicht. 

(Nicht anerkannte Fische bitte nicht auf ihrer Punktekarte angeben).